O Janinie Czaplickiej


Janina Czaplicka założycielka i pierwsza prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku, Odznaczona medalem „Zasłużony dla Płocka” 

Janina Czaplicka urodziła się w Proboszczewicach w pow. płockim w 1930 roku, zmarła 11 września 2019 r. w Płocku. 

Janina Czaplicka po ukończeniu szkoły powszechnej – z przerwą na czasy II wojny światowej, w 1946 roku rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Płocku, realizując w ten sposób dziecięce marzenie o zostaniu nauczycielką. Po ukończeniu Liceum, otrzymała skierowanie do pracy na wsi (Grabowo-Rżańce w pow. Przasnyskim, Dzieżgowo, Prabuty na Mazurach) – w środowisku wiejskim pracowała kilkanaście lat. 

W 1962 Janina Czaplicka wraz z rodziną ( mąż i dwie córki) przeniosła się do Płocka i zaczęła pracować w nowo otwartej Szkole Podstawowej Nr 11. Całe swoje życie zawodowe związana była z oświatą. Przeszła niemal wszystkie szczeble awansu nauczycielskiego – od nauczyciela klas pierwszych w szkole podstawowej do stanowiska zastępcy dyrektora Studium Wychowania Przedszkolnego i Nauczycielskiego w Płocku. 

1 września 1985r. przeszła na emeryturę i od tego momentu mogła całkowicie poświęcić się pracy społecznej. W 1988 r wstąpiła do Sekcji Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZNP w Płocku, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej. 

Zawsze interesowała się losem innych ludzi, jako nauczyciel wyróżniała się ogromnym oddaniem dla swoich wychowanków. Później wiele uwagi poświęcała zagadnieniom związanym z poprawą jakości życia osób starszych. Szczególnie interesowała się działalnością organizacji, których celem jest zapewnienie seniorom aktywnego, dającego poczucie satysfakcji życia. Zapoznała się z zasadami działania nowo powstających Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce – brała udział w spotkaniach naukowych na ten temat. W wyniku tych zainteresowań zrodziła się pionierska w Płocku myśl powołania do życia uniwersytetu dla płockich seniorów. 

Płocki Uniwersytet Trzeciego Wieku powołano 5 lutego 2002 r. przy Wyższej Szkole Zawodowej i Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku. W roku 2005 został przemianowany na Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Dzięki osobistym kontaktom Janiny Czaplickiej i jej działalności na rzecz emerytowanych nauczycieli, większość członków nowo powstałej organizacji skupiała głównie nauczycieli. Z czasem ilość członków wzrastała, a także poszerzał się krąg studentów seniorów. W momencie powołania uniwersytetu było 20 słuchaczy, dzięki aktywności i osobistym staraniom Pani Janiny Czaplickiej w ciągu 5 lat liczba studentów seniorów wzrosła do ponad 200 osób. W związku z tym zwiększała się oferta zajęć, pozwalając zaspokoić różne zainteresowania słuchaczy uniwersytetu. 

Janina Czaplicka ceniona była jako bezinteresowna, szlachetna osoba, która zawsze służyła innym pomocą, bez względu na wkład pracy jaki należy w tym celu ponieść. 

W uznaniu jej zasług członkowie Stowarzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 3 kwietnia 2017 r. podjęli uchwałę o nadaniu Stowarzyszeniu imienia jego założycielki, Janiny Czaplickiej, jako wyraz podziękowania za zaszczepienie w Płocku, a potem konsekwentne realizowanie idei ustawicznego kształcenia osób starszych, a tym samym podnoszenia jakości życia dużej części mieszkańców naszego miasta. 

Janina Czaplicka jest współautorką dwóch publikacji książkowych: 

– Słownik biograficzny nauczycieli województwa płockiego, 1995 

– Zasłużeni nauczyciele dla płockiej oświaty, 2005 

oraz autorką wielu artykułów publikowanych w prasie i periodykach płockich: „Notatki Płockie”, „Sygnały Płockie”, „Tygodnik Płocki” oraz w „Głosie Nauczycielskim”: 

– Moja pierwsza praca w wybranej szkole, „Głos Nauczycielski”, 1991 

– Moja nauczycielska praca – wczoraj, dzisiaj i jutro, „Głos Nauczycielski”, 1995 

– Historia tajnego nauczania w latach okupacji hitlerowskiej w Płocku i w powiecie płockim, „Notatki Płockie”, 2005 

Janina Czaplicka w uznaniu zasług dla miasta Płocka i środowiska nauczycielskiego uhonorowana została licznymi odznaczeniami i nagrodami. 

1975 – Złoty Krzyż Zasługi 

1983 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

1985 – Medal Komisji Edukacji Narodowej Odznaka za zasługi dla województwa Płockiego 

2005 – Medal 100-lecia ZNP 

2005 – Nagroda Prezydenta Miasta Płocka za zasługi dla płockiej oświaty 

2017 – Medal Zasłużony dla Płocka