Przypominamy – WALNE ZEBRANIE!!!

Zawiadomienie

O ZWYCZAJNYM  WALNYM   ZEBRANIU Członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej w Płocku.

Zgodnie z paragrafem 27 pkt 1 ust.14a Statutu Zarząd SUTW im. Janiny Czaplickiej w Płocku podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania  członków.      

Zebranie odbędzie się w dniu 19.04.2023 w Akademii Mazowieckiej  pl. Dąbrowskiego 2 sala nr 107b o godz.:

I termin    15.00

II termin  15.15

 

Porządek posiedzenia

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z siedzibą w Płocku zwołanego na dzień 19 kwietnia 2023 roku, na podstawie uchwały Zarządu nr 7/2023 z dnia 14 marca 2023 roku.

 

 1. Otwarcie Zebrania – powitanie gości.
 2. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SUTW.
 4. Przedstawienie i przyjęcie Protokołu z Walnego Zebrania  Członków SUTW im. Janiny Czaplickiej  w Płocku z dnia 20 kwietnia 2022 r.
 5. Wybór Komisji Mandatowej.
 6. Odczytanie Protokołu Komisji Mandatowej.
 7. Wybór Sekretarza Zebrania.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 10.  Przedstawienie Sprawozdań Zarządu z działalności SUTW w Płocku za rok 2022:
 • merytoryczne,
 • finansowe.
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 2. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 3. Przedstawienie projektu budżetu – preliminarza budżetu na rok 2023.
 4. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 5. Podjęcie uchwał:
 •      zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego – Uchwała Nr 1,
 •      zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – Uchwała Nr 2,
 •      zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego – Uchwała Nr 3,
 •      zatwierdzenie preliminarza rocznego budżetu – Uchwała Nr 4,
 •      udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2021 – Uchwała Nr 5.

16. Przedstawienie propozycji zmian Statutu SUTW w Płocku.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu SUTW w Płocku – Uchwała nr 6.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania godności honorowego członka SUTW w Płocku kol. Irenie Obrębskiej.. Uchwała nr 7.
 3. Sprawy różne.
 4. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad.

                                                                                Zarząd  SUTW