Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku Płocki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność w lutym 2002r. Został powołany z inicjatywy środowiska nauczycielskiego przy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego mamy cały czas ścisłą współpracę. W Domu Broniewskiego prowadzone są lektoraty językowe, spotykają się członkowie sekcji literacko-dyskusyjnej, rękodzielniczej, turystyczno-krajoznawczej i brydżowej. Patronat naukowy nad Stowarzyszeniem od 2004r sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku. 5.01.2005r Uniwersytet Trzeciego Wieku w Płocku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku /SUTW/.

Do SUTW mogą należeć emeryci i renciści w wieku 55+. Stowarzyszenie finansuje swoją działalność ze składek członkowskich. Najwyższą władzą SUTW jest Walne Zebranie Członków. Pracą organizacji kieruje Zarząd Stowarzyszenia. Raz w roku oceny pracy Zarządu dokonuje Komisja Rewizyjna. SUTW w Płocku prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób starszych i działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia osób starszych. W tym celu SUTW prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych. Włącza seniorów do do systemu kształcenia ustawicznego w celu stymulowania sprawności intelektualnej i fizycznej. Aktywizuje społecznie swoich członków. Upowszechnia profilaktykę gerontologiczną. Stwarza warunki do godnego starzenia się. Swoim słuchaczom SUTW w Płocku proponuje następujące typy aktywnego działania: wykłady ogólne prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin zajęcia w sekcjach zainteresowań: - plastyczno-malarskiej - literacko-dyskusyjnej - turystyczno-krajoznawczej - rękodzielniczej.